video

Jatarishun:Luis Cordova

_______________________________________________________________________________

Inkas Wuambra Live: Luis Cordova

_______________________________________________________________________________

Wuarmiku: Luis Cordova

_______________________________________________________________________________

Wuaqay Mama: David Pando Osorio

    

_______________________________________________________________________________

Churiku: Luis Cordova

_______________________________________________________________________________

Kiowa Maiden:DRA

_______________________________________________________________________________